Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - logo

Zakres Robót

Zadanie polega na, budowie w/w odcinka oraz uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

W/w budowa obejmuje w szczególności:

 1. Roboty przygotowawcze
 2. Roboty drogowe w zakresie:
 • budowy odcinka drogi ekspresowej długości 7,57 km,
 • budowy węzłów drogowych,
 • wzmocnienia podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia dróg i obiektów inżynierskich oraz zapewnienie stateczności skarp,
 • przebudowy istniejącej sieci dróg publicznych i dróg wewnętrznych będących w kolizji z realizowaną autostrady / drogi ekspresowej / obwodnicy / drogi krajowej, budowy systemu odwodnienia drogowego,
 • budowy chodników i zatok autobusowych, budowy wzdłuż drogi ekspresowej dróg dojazdowych obsługujących przyległy teren wraz ze zjazdami na przyległe działki,  budowy wjazdów, zjazdów i przejazdów awaryjnych  wykonania organizacji ruchu i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
 1. Budowę obiektów inżynierskich,
 2. Budowę przepustów drogowych o funkcji hydrologicznej, ekologicznej i mieszanej,
 3. Przebudowę cieków wodnych oraz istniejących urządzeń melioracyjnych.
 4. Wycinkę istniejącej zieleni oraz przeniesienie roślin objętych ochroną,
 5. Roboty branżowe związane z przebudową kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury nad i podziemnej
 6. Wykonanie urządzeń ochrony środowiska
 7. Wykonanie wszelkich robót związanych z przebudową i rozbiórką elementów kolidujących z inwestycją (w tym budynków i budowli)
 8. Wykonanie pełnej rekultywacji terenów zajętych przez zaplecza techniczne i socjalne, place budowy, drogi na czas budowy i inne
 9. Przywrócenie dróg publicznych użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy, w tym zimowe utrzymanie,
 10. Wszelkie roboty wynikające z konieczności podłączenia drogi ekspresowej do istniejącego układu komunikacyjnego i zmianą organizacji ruchu,
 11. Zapewnienie dojazdu do wszystkich działek sąsiadujących z projektowanym pasem drogowym przez cały czas trwania budowy,
 12. Wykonanie wszelkich innych robót i opracowań jakie okażą się niezbędne dla zoptymalizowania i zrealizowania inwestycji
 13. Uzyskanie decyzji administracyjnych pozwalających na użytkowanie inwestycji.

/ Zamawiający

Generalna Dyrekcja dróg Krajowych
i Autostrad Oddział w Kielcach
ul. I. Paderewskiego 43/45,
25-950 Kielce
http://www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

BBC Best Building Consultans Nadzory i Doradztwo
Budowlane Łukasz Zdziebłowski
BBC Best Building Consultans
Sp. z o. o. Sp. K
Biuro Konsultanta:
ul. Legionów 122 D, pokój 212
26-110 Skarżysko - Kamienna
http://www.bbconsultants.pl/

/ Wykonawca

Budimex S.A
ul. Stawki 40,
01-040 Warszawa
Adres do korespondencji:
Barak 1A
26-500 Szydłowiec
http://www.budimex.com.pl