POIS RP GDDKiA FS

Opis Kontraktu

Nowy odcinek o długości 7,6 km połączy wybudowany w tym roku fragment drogi ekspresowej S7 od Radomia do granicy województw mazowieckiego i świętokrzyskiego z istniejącym węzłem drogowo-kolejowym w Skarżysku-Kamiennej. Dzięki inwestycji, która zakończy się w 2020 roku, droga nr 7 na całym świętokrzyskim odcinku o długości prawie 100 km zyska pełne parametry trasy ekspresowej. Nowa droga będzie biegła po nowym śladzie na zachód od istniejącej trasy.

Parametry techniczne odcinka S7

Długość odcinka - 7.57 km
Przekrój drogi - 2 jezdnie po 2 pasy ruchu (2x2), docelowo 2x3 pasy ruchu
Szerokość pasa ruchu - 3,5m
Szerokość pasów awaryjnych - 2,5m
Szerokość pasa dzielącego - 12,0 m ( w tym rezerwa na 3 pas 2x3,5m= 7m)
Max. Obciążenie - 115kN/oś
Ilość węzłów – 2: Skarżysko Kamienna Północ, Skarżysko Kamienna Zachód
Ilość obiektów inżynierskich: 2 mosty, 6 wiaduktów drogowych(5 w ciągu S7 i 1 nad S7) + 2 przejścia dla zwierząt średnich (2 wiadukty w ciągu S7), 5 przejść dla zwierząt małych (przepusty), 3 ściany oporowe, 4 mury oporowe
Wartość robót: 259 835 846,88 zł
Data rozpoczęcia kontraktu: 10.10.2017r.
Okres realizacji: 22 miesiące - z wyłączeniem trzymiesięcznych okresów zimowych (15 grudzień -15 marzec)
Data zakończenia: 9.05.2020r.

Efekty po zrealizowaniu inwestycji:

- Zakończenie przebudowy do klasy „S” całej drogi nr 7 na terenie woj. świętokrzyskiego (ok. 97km)
- Zamknięcie ciągu drogi ekspresowej S7 od Grójca do granicy z województwem małopolskim (ok. 200 km).
- Ominięcie Skarżyska Kamiennej.
- Podniesienie prędkości podróży do 120 km/godz. i skrócenie czasu przejazdu.
- Poprawa bezpieczeństwa ruchu zarówno podróżujących S7 jak i mieszkańców Skarżyska Kamiennej.
- Poprawa możliwości bezpiecznej migracji zwierząt przez drogę poprzez wygrodzenie drogi oraz wykonanie bezkolizyjnych przejść dla zwierząt małych i średnich.

Zakres inwestycji obejmuje budowę odcinka drogi ekspresowej długości 7,57 km. w szczególności:

 1. Roboty drogowe,
 2. Budowę obiektów inżynierskich,
 3. Budowę przepustów drogowych o funkcji hydrologicznej, ekologicznej i mieszanej,
 4. Przebudowę cieków wodnych oraz istniejących urządzeń melioracyjnych,
 5. Wycinkę istniejącej zieleni oraz przeniesienie roślin objętych ochroną,
 6. Roboty branżowe związane z przebudową kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury nad i podziemnej,
 7. Wykonanie urządzeń ochrony środowiska,
 8. Wykonanie wszelkich robót związanych z przebudową i rozbiórką elementów kolidujących z inwestycją(w tym budynków i budowli),
 9. Wykonanie pełnej rekultywacji terenów zajętych przez zaplecza techniczne i socjalne, place budowy, drogi na czas budowy i inne,
 10. Przywrócenie dróg publicznych użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy, w tym zimowe utrzymanie,
 11. Wszelkie roboty wynikające z konieczności podłączenia drogi ekspresowej do istniejącego układu komunikacyjnego i zmianą organizacji ruchu,
 12. Zapewnienia dojazdu do wszelkich działek sąsiadujących z projektowanym pasem drogowym... 

/ Zamawiający

Generalna Dyrekcja dróg Krajowych
i Autostrad Oddział w Kielcach
ul. I. Paderewskiego 43/45,
25-950 Kielce
www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

BBC Best Building Consultans Nadzory i Doradztwo
Budowlane Łukasz Zdziebłowski
BBC Best Building Consultans
Sp. z o. o. Sp. K
Biuro Konsultanta:
ul. Legionów 122 D, pokój 212
26-110 Skarżysko - Kamienna
www.bbconsultants.pl/

/ Wykonawca

Budimex S.A
ul. Siedmiogrodzka 9,
01-204 Warszawa
Adres do korespondencji:
Barak 1A
26-500 Szydłowiec
www.budimex.com.pl
<